SOCIAL AND EVENT

To improve company employees’ skills and knowledge, we organize community development activities and are continually participating in food product exhibitions.

ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19 สำหรับพนักงานกว่า 1,100 คน

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมเป็นต้นมา บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุนให้พนักงานทุกคนจำนวนกว่า 1,100 คน ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งวัคซีนหลักจากรัฐบาล และวัคซีน Sinopharm กว่า 800 ชุด ที่บริษัทจัดซื้อเองโดยตรง

LACO ต้องปลอดภัยห่างไกล Covid-19

ตามประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส โควิด-19 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการยกระดับการป้องกันฯ โดยได้มีการจัดหาชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับพนักงานกว่า 1,100 คน ประกอบด้วยบุคลากรที่ทำงานในรั้วบริษัทฯ รวมไปถึงผู้รับเหมาจากภายนอก เพื่อเป็นการคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยตนเอง บริษัทฯ กำหนดให้ทำการตรวจ ATK เป็นประจำแก่พนักงาน และผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงงานทุกคน โดยจะจัดให้มีการตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัด เชียงใหม่ จะดีขึ้น เริ่มตรวจครั้งแรกในวันที่ 20 กันยายน 2564 “ในครั้งนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ 100%”

ลานนาเกษตรกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และคุณภาพสินค้าของเรา

ลานนาเกษตรอุตสาหกรรมบริจาคอาหารสนับสนุนการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 17 ส.ค. 64 คุณศุภพงศ์ วงศ์วรรณ ผู้ช่วยรองกรรมการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางเข้ามอบสิ่งของบริจาค ให้กับชาวบ้าน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่